People

Dean 

Secretary of CPC Committee

Wei, Zhongpeng

Vice Dean

Vice Secretary of CPC Committee

Wang, Yuan

Xiong, Xiaoliang

Feng, Meiping