People

Dean 

Huang, Ru

Secretary of CPC Committee

Wei, Zhongpeng

Vice Dean

Zha, Hongbin      

Li, Wenxin      

Hou, Shimin      

Xie, Bing      

Jiang, Yun

Vice Secretary of CPC Committee

Feng, Meiping

Xiong, Xiaoliang