People

Dean 

Gao, Wen

Secretary of CPC Committee

Wei, Zhongpeng

Vice Dean

Hou, Shimin      

Xie, Bing      

Jiang, Yun

Peng, Lian-Mao

Cai, Yimao

Wu, Xihong

Vice Secretary of CPC Committee

Feng, Meiping

Xiong, Xiaoliang